Regulamin sklepu

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OZNACZANIA MARKERÓW GENETYCZNYCH

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMINU
 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 4. ZASADY OGÓLNE ŚWIADCZENIA USŁUG
 5. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 6. USŁUGA OZNACZANIA MARKERÓW GENETYCZNYCH
 7. ZAMAWIANIE BADAŃ
 8. REALIZACJA USŁUGI OZNACZANIA MARKERÓW GENETYCZNYCH
 9. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON
 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE
1.1. Użyte w regulaminie wyrażenia należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi poniżej:
a) Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony w domenie simpletest.pl wraz z jej wszystkimi podstronami, za pośrednictwem którego usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi oraz zawiera umowy o świadczenie usług oznaczania markerów genetycznych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy usługodawcą a klientem,
b) Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
c) Usługa oznaczania markerów – odpłatna usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta, polegająca na przesłaniu zestawu do pobierania próbki klientowi oraz polegająca na przeprowadzeniu badania genetycznego otrzymanego od użytkownika materiału biologicznego i przedstawieniu jego wyniku za pośrednictwem konta użytkownika w serwisie internetowym,
d) Badanie – usługa oznaczenia jednego lub więcej markerów genetycznych w celu oznaczenia predyspozycji do określonej cechy,
e) sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, zamieszczony pod adresem internetowym www.sklep.rex.pl,
f) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ,
g) Koszyk – rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty oraz umożliwiającą Użytkownikowi ustalanie i modyfikację Zamówienia.
h) zamówienie – oznacza ofertę zakupu produktów przedstawioną użytkownikowi za pośrednictwem sklepu, złożoną na formularzu wygenerowanym na stronie internetowej Sklepu oraz określającą rodzaj i liczbę produktów, ich cenę, warunki dostawy oraz sposób płatności.
i) Usługodawca – SimpleTest Żaneta Chryczyk z siedzibą w Opolu przy ulicy Sosnkowskiego 40-42 lok.121 45-267 Opole, zarejestrowana w centralnej ewidencji przedsiębiorców NIP:7532303302, REGON 368429488,
j) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę o świadczenie usług z usługodawcą,
k) Użytkownik – osoba, której materiał biologiczny został pobrany, przy użyciu zarejestrowanego w serwisie internetowym zestawu do pobierania próbki, a także osoba będąca opiekunem prawnym osoby której materiał biologiczny został pobrany przy użyciu zestawu do pobierania próbki,
l) Zestaw do pobierania próbki – zestaw umożliwiający samodzielne pobieranie próbki materiału biologicznego, zawierającego materiał genetyczny. Zestaw do pobierania próbki składa się z: dwóch wymazówek, jednorazowych rękawiczek, koperty zwrotnej oraz materiałów instruktażowo-informacyjnych, w tym deklaracji świadomej zgody na wykonanie badania.
ł) Materiał biologiczny – próbka materiału biologicznego, zawierającego materiał genetyczny, pobrana przez użytkownika z użyciem zestawu do pobierania próbki,
m) Marker genetyczny – powiązany z jakąś cechą fragment ludzkiego DNA lub jego brak,
n) Wariant genetyczny – wersja markera genetycznego, która występuje u użytkownika,
o) Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowę o świadczenie usług oznaczania markerów za pośrednictwem serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
p) dane – wszystkie dane podane dobrowolnie przez klienta w celu umożliwienia usługodawcy właściwej realizacji usług elektronicznych świadczonych w ramach serwisu internetowego oraz realizacji usług oznaczania markerów. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą,
q) Deklaracja – oświadczenie klienta, w formie papierowej, zawierające oświadczenie świadomej zgody na wykonanie badania genetycznego oraz zawierające oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych,
r) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
s) Zasoby – wszystkie materiały w postaci tekstu, dźwięku, grafiki, ruchomych obrazów zamieszczone na stronach
t) Reklamacja – zawarte w formie pisemnej lub elektronicznej, skierowane do usługodawcy, roszczenie klienta wynikające z nie wywiązania się z przyjętych zobowiązań, wadliwego świadczenia usługi lub świadczenia usługi niskiej jakości, postępowania niezgodnego z przepisami prawa przez usługodawcę, z żądaniem wyjaśnienia zgłoszonej kwestii lub wypłaty odszkodowania za poniesioną szkodę,
u) Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMINU
2.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego z dnia 18 maja 1964r. z późniejszymi zmianami.
2.2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
2.3. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez klientów ze strony serwisu internetowego, w tym prawa i obowiązki usługodawcy i klienta.
2.4. Udostępnia się niniejszy regulamin na stronie internetowej serwisu internetowego. Każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/
2.5. Usługodawca deklaruje, że postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta lub użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami) przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie usługodawca deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.))
2.7. Usługodawca podaje do wiadomości swoje dane adresowe SimpleTest Żaneta Chryczyk., ul. Sosnkowskiego 40-42 lok. 121 45-267 Opole, NIP:7532303302, REGON 368429488, e-mail: kontakt@simpletest.pl tel. 791721535 numer rachunku bankowego: 18 1540 1144 2114 9144 5850 0003. Usługodawca jest jednocześnie właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego.
2.8. Przedmiotem działalności serwisu internetowego jest świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawieranie umów o świadczenie usługi oznaczania markerów genetycznych zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2.9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowa o świadczenie usług oznaczania markerów genetycznych zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2.10. Klient może korzystać z serwisu internetowego za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
2.11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 9, Mozilla Firefox od wersji 13 lub Chrome od wersji 20, włączona obsługa języka JavaScript,. Zalecana rozdzielczość monitora 1280×720).
2.12. Oferta Sklepu obejmuje produkty dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Cena zawiera kosztów dostawy, jeśli takie koszty są naliczane. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z ewentualnymi kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Użytkownika.
2.13. Zamieszczenie na stronie Sklepu informacji o cenie, zdjęć oraz opisów produktów nie oznacza, że jest to oferta, jest to bowiem jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o który mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny produktu oferowanego w Sklepie, umieszczania informacji na temat nowych produktów, wycofywania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed data wejścia w życie ostatniej zmiany.
2.15. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania lub wykorzystywania zdjęć lub opisów produktów lub jakichkolwiek innych informacji umieszczonych w Sklepie do innych celów niż przeglądanie lub zakup produktów. Wykorzystywanie zdjęć, opisów lub innych informacji umieszczonych w Sklepie do innych celów może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
2.16. Na stronach Sklepu używane są pliki cookies.
2.16.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2.16.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest REX Company S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym simpletest.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@simpetest.pl
Informacji zawarte w Sklepie nie można traktować jako porady lekarskiej bądź farmaceutycznej ani wskazań do leczenia. Opisy towarów maja tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Jedyną odpowiednią osobą dla wskazania terapii i zastosowania produktów jest lekarz.

 

4. ZASADY OGÓLNE ŚWIADCZENIA USŁUG
4.1. Serwis internetowy świadczy następujące usługi:
4.1.1. Usługi świadczone drogą elektroniczną
4.1.2. udostępnienie formularza zamówienia
4.1.3. newsletter

 

5. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez usługodawcę jest bezpłatne. Usługa oznaczania markerów genetycznych przez usługodawcę jest usługą płatną.
5.2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych oraz usługa oznaczania markerów zawierane są na czas nieokreślony. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez właściwy formularz, która zawierana jest na czas określony i rozwiązuje się wraz z momentem złożenia zamówienia przez klienta.
5.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny każda ze stron może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem terminu miesięcznego. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na wskazany adres e-mail.
5.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, w szczególności w przypadku uporczywego naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązujących, mimo mailowego wezwania do zaniechania naruszeń przez usługodawcę,
5.5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
5.6. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
5.6.1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Administratora na łamach Serwisu;
5.6.2. dokonanie za pośrednictwem Serwisu zakupu zestawu do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka na zasadach określonych w § 3 Regulaminu;
5.6.3. zadawanie pytań dotyczących badań i testów DNA przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu
5.6.4. Klient ma możliwość zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) posiadać komputer połączony z siecią Internet;
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
c) posiadać adres e-mail;
d) posiadać aktywny numer telefonu.
Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych tj. badań laboratoryjnych albo badań laboratoryjnych wraz z ich Konsultacją.
5.7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – udostępnianie formularza zamówienia to usługa polegająca na udostępnianiu przez usługodawcę w ramach serwisu internetowego, elektronicznego formularza, stanowiącego narzędzie, za pomocą którego klient może zawierać umowy o świadczenie usług oznakowania markerów z usługodawcą tj. klient może wskazać preferowany przez siebie pakiet oraz podać dane adresowe gdzie ma zostać wysłany zestaw do pobierania próbki.
5.8. NEWSLETTER – newsletter to usługa polegająca na usługa polegająca na dostarczaniu przez usługodawcę, na wyraźną zgodę klienta cyklicznych informacji na temat usługodawcy, na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.

 

6. USŁUGA OZNACZANIA MARKERÓW GENETYCZNYCH
6.1. Klient ma możliwość zawierania umowy o świadczenie usługi oznaczania markerów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
6.2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o badaniach podane na stronie serwisu internetowego, w szczególności ich właściwości, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do składania ofert, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6.3. Oferta zawarcia umowy zostaje złożona przez Klienta poprzez przesłanie zamówienia za pomocą wyboru opcji „dodaj do koszyka” na stronie internetowej simpletest.pl. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez usługodawcę informacji o przyjęciu zamówienia i rozpoczęciu realizacji usługi.
6.4. Usługa oznaczania markerów genetycznych przez usługodawcę jest usługą płatną.
6.5. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi wszystkie podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy zestawu do pobierania próbki do klienta nie są wliczone w cenę świadczenia usługi oznaczania markerów.
6.6. Klient zawiera umowę o świadczenie usługi oznaczania markerów według ceny obowiązującej w chwili potwierdzenia złożonego zamówienia przez usługodawcę.
6.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług płatnych, w szczególności w przypadku zmiany polityki działalności lub strategii sprzedażowych usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
6.8. Usługodawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne w każdym czasie. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu cen usług płatnych. Okresowe obniżenie ceny obowiązuje do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną usługodawca poinformuje klientów. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą.

 

7. ZAMAWIANIE BADAŃ
7.1. Zamówienia usługi oznaczania markerów dokonuje się poprzez serwis internetowy dostępny na stronie www.simpletest.pl za pomocą wirtualnego koszyka, do którego Klient dodaje badanie lub badania spośród oferowanych przez usługodawcę. Badania mogą być dodawane lub usuwane z koszyka
7.2. Dodanie badania do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy o świadczenie usług oznaczania markerów. Badania mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.
7.3. Koszyk umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi badaniami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
7.4. Aby sfinalizować zamówienie należy kolejno:
7.4.1. Użytkownik wybiera interesujące go badanie laboratoryjne w Sklepie;
7.4.2. Dodać do koszyka wybrane przez siebie badanie poprzez opcję „dodaj do koszyka”,2. Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”;
7.4.3. Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko;
b) Adres e-mail;
c) adres pocztowy, na który ma być dostarczony Zestaw;
d) Numer telefonu;
e) Adres do przesyłki
f) Akceptuje Regulamin
7.4.4. Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych na adres e-mail lub/i numer telefonu wskazany przy zawieraniu umowy.
a) Podać dane wymagane do wystawienia faktury,
b) Podać dane adresowe do wysyłki,
c) Dokonać wyboru sposobu płatności z jednoczesną weryfikacją podanych danych,
d) Opłacić zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności.
e) Użytkownik, który dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu płatności, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: Regulamin Tpay.pl, uiszczenie ceny za wybrany badanie laboratoryjne/badania laboratoryjne stanowi zawarcie umowy.
7.4.5. Po złożeniu oferty przez klienta, usługodawca w przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty, przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację potwierdzającą otrzymanie opłaty oraz przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez usługodawcę informacji o otrzymaniu płatności i rozpoczęciu realizacji zamówienia. Kolejnym mailem klient zostaje poinformowany o wysyłce zestawu do pobierania próbki z Warunkiem przyjęcia Zamówienia przypisanym mu badaniem lub badaniami.
7.4.6. Jeżeli Użytkownik zakupił badanie laboratoryjne obejmujące Konsultację, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila zawierającego informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Konsultacji z zastrzeżeniem, że Konsultacja dotyczy wyłącznie wyników badań laboratoryjnych objętych zakupionym badaniem laboratoryjnym.
7.5. Zestaw do pobierania próbki wraz z przypisanym mu zamówionym badaniem przesyłany jest na dowolny, wskazany przez klienta adres pocztowy w terminie 7 dni roboczych liczonych od zaksięgowania na rachunku bankowym usługodawcy całej należności klienta.
7.6. Przesyłka zestawu do pobierania próbki realizowana jest z wykorzystaniem podstawowej usługi Poczty Polskiej lub równoważnej, innej firmy na koszt usługodawcy.
7.7. Zamówienia są realizowane w dni robocze. W przypadku zamówień złożonych w dni robocze po godzinie 15:00, w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się począwszy od najbliższego dnia roboczego.
7.8. W ramach jednego zamówienia można zakupić jeden lub kilka badań przypisanych do jednego zestawu do pobierania próbki.
7.9. Badanie lub badania przypisane do zestawu do oznaczania próbki, podczas składania zamówienia stanowią nierozłączną całość.
7.10. W celu umożliwienia usługodawcy prawidłowego świadczenia usług, klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych zgodnych z prawdą niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu pocztowego, pod który zostanie wysłany zamówiony zestaw do pobierania próbki z zamówionym badaniem.
7.11. Jeżeli po otrzymaniu Zestawu Klient stwierdzi, iż został on uszkodzony i / lub zdekompletowany, powinien o tym niezwłocznie powiadomić Administratora wysyłając e-mail na adres: kontakt@simpletest.pl oraz odsyłając Zestaw na adres: SimpleTest Żaneta Chryczyk ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 121 45-267 Opole. Wadliwy Zestaw zostanie niezwłocznie wymieniony na nowy.

 

8. REALIZACJA USŁUGI OZNACZANIA MARKERÓW GENETYCZNYCH LUB BADANIA PIERWIASTKA WŁOSA
8.1. Aby umożliwić usługodawcy spełnienie świadczenia wynikającego z zawartej umowy, użytkownik korzystający z zestawu do pobierania próbki powinien:
8.1.1. Pobrać próbkę materiału biologicznego z należytą starannością, zgodnie z procedurą dołączoną do zestawu i za pomocą przyrządów dostarczonych w zestawie do pobierania próbki. Dodatkowo procedura samodzielnego pobrania materiału biologicznego przez klienta jest zamieszczona na www.simpletest.pl w zakładce „FAQ – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi”. Instrukcja w PDF stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8.1.2. Wypełnić i podpisać w sposób zgodny z prawdą „Deklarację świadomej zgody na badanie” dołączoną do zestawu.
8.1.3. Po pobraniu materiału biologicznego zgodnie z załączona instrukcją w zestawie pobraniowym należy złożyć zamówienie kuriera zwrotnego, który przekaże przesyłkę od Użytkownika do laboratorium. Użytkownik otrzyma drogą mailową list przewozowy, który powinien wydrukować i umieścić na przesyłce zabezpieczonego materiału biologicznego.
8.1.4. Usługa oznaczenia markerów jest możliwa do zrealizowania tylko na próbkach pobranych właściwie, zgodnie z procedurą ustaloną przez usługodawcę, dostarczonych użytkownikowi w oryginalnej kopercie, nie noszącej śladów ingerencji osób trzecich, dołączonej do zarejestrowanego w serwisie internetowym zestawu do pobierania prób.
8.1.5. Materiał biologiczny użytkownika przesyłany jest do usługodawcy z wykorzystaniem podstawowej usługi Poczty Polskiej lub równoważnej, innej firmy, w dołączonej do zestawu do pobierania próbki kopercie z opłaconym kosztem przesyłki.
8.1.6. Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi zabronione jest zlecanie usługi oznaczenia markerów genetycznych materiału biologicznego bez zgody osoby, od której materiał biologiczny został pobrany lub zgody jej opiekuna prawnego.
8.1.7. Użytkownik informowany jest o postępie realizacji usługi za pośrednictwem podanego przy zamówieniu adresu e-mail.
8.1.8. Na całkowity czas realizacji usług składa się: okres potrzebny do przygotowania i przesłania do adresata zestawu do pobrania próbki, okres potrzebny użytkownikowi do pobrania materiału biologicznego i odesłania go do usługodawcy oraz okres realizacji usługi oznaczania markerów i wprowadzenia danych do konta.
Usługodawca wskazuje, że okres realizacji usługi oznaczania markerów/badania pierwiastków włosa liczony od momentu dotarcia próbek do laboratorium wynosi:
standardowo do 30 dni roboczych, w szczególnych przypadkach, wymagających powtórzenia oznaczeń, w tym również powtórzenia pobrania materiału biologicznego przez klienta maksymalnie do 45 dni roboczych. W takim przypadku Klient informowany jest drogą e-mailową o wydłużeniu terminu realizacji usługi oznaczania markerów genetycznych.
8.1.9. W ramach Sklepu wyniki przysłane są drogą mailową. Należy w Zamówieniu podać aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
Wyniki w sytuacji opisanej w ust. 1 wysyłane są bezpośrednio na adres e-mail Użytkownika w formie zakodowanej wiadomości. Jednocześnie na podany numer telefonu komórkowego wysyłany zostanie kod umożliwiający odkodowanie wiadomości. Wraz z wynikami pacjent otrzyma w mailu informacje o telefonicznej konsultacji.
8.1.10. Próbka materiału biologicznego jest przekazywana do zniszczenia firmie utylizacyjnej w sposób właściwy dla materiałów biologicznych, niezwłocznie po wykonaniu ostatniego oznaczenia.

 

9. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON
9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez użytkownika lub klienta nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
9.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane, jeżeli transmitując dane:
9.2.1. nie jest inicjatorem transmisji,
9.2.2. nie wybiera odbiorcy danych,
9.2.3. nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
9.3. Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez klientów.

9.4. Zasoby serwisu internetowego, są zbierane i redagowane z zachowaniem wszelkich dobrych praktyk oraz z należytą starannością w oparciu o recenzowane publikacje naukowe oraz międzynarodowe, uznane w świecie naukowym bazy danych i są wyłącznie wyrazem prywatnych poglądów ich autorów. Usługodawca, w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz aktualność zamieszczonych materiałów, treści i narzędzi.
9.5. Zasoby serwisu internetowego dotyczące genetyki, medycyny, dietetyki, żywienia człowieka i tematów pokrewnych nie mogą być traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Usługodawca informuje, że nawet jeżeli opis zawarty w zasobach serwisu internetowego jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii.
9.6. Wyniki oznaczenia markerów dokonywane przez usługodawcę nie są poradą medyczną, diagnozą, lecz określeniem predyspozycji, a więc wskazaniem prawdopodobieństwa wystąpienia u danej osoby określonych cech lub dolegliwości.
9.7. Usługodawca nie zaleca podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących zdrowia, stylu życia, uprawianego sportu bez konsultacji ze specjalistą.
9.8. Interpretacja wyników oznaczeń markerów powinna być skonsultowana ze specjalistą w danej dziedzinie, w tym m.in. z lekarzem, dietetykiem, trenerem sportowym, fizjoterapeutą.
9.9. Usługodawca będzie dokonywał zmian i aktualizacji interpretacji wyników oznaczeń wariantów genetycznych dla danego markera genetycznego w miarę rozwoju wiedzy naukowej na jego temat.
9.10. Wyniki uzyskane w ramach realizacji usług oferowanych przez usługodawcę służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Odpowiedzialność za efekt korzystania z serwisu internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu oraz za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie treści, zamieszczonych jako zasoby w serwisie internetowym, a także odpowiedzialność z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach serwisu internetowego, oraz wyników oznaczeń markerów genetycznych spoczywa na kliencie i/lub użytkowniku.
9.11. Skuteczność działań podejmowanych na podstawie wyników oznaczeń markerów zależy od indywidualnych uwarunkowań użytkownika.
9.12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw do ochrony danych osobowych.
9.13. Zabronione jest uzyskiwanie, w tym próby uzyskiwania dostępu do serwisu internetowego przy pomocy innych środków niż interfejs (konto) udostępnione przez usługodawcę.
9.14. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej. Niniejszy zapis oznacza w szczególności, że zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (m.in. automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
9.15. Zabronione jest podejmowanie działań naruszających przepisy prawa, mających na celu jego obejście lub naruszających zasady współżycia społecznego.
9.16. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa przez klienta, usługodawca powiadomi o ewentualnym przestępstwie właściwe organy ścigania.

 

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
10.1. W przypadku naruszenia przez serwis internetowy warunków świadczenia usług drogą elektroniczną lub warunków świadczenia usług oznaczania markerów lub jakiegokolwiek innego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
10.2. Reklamacje zaleca się składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia. W celu możliwie najszybszego rozstrzygnięcia sprawy, zaleca się składanie reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia w/w zdarzenia lub od dnia uzyskania przez klienta informacji o zdarzeniu.
10.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail usługodawcy, w tytule wiadomości podając „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z oczekiwaniami rozstrzygnięcia reklamacji.
10.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji klient poproszony zostanie o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego we wskazanym zakresie.
10.5. Serwis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
10.6. Po rozpatrzeniu reklamacji na adres e-mail klienta wysyłana jest odpowiedź na reklamację. Jeśli reklamacja złożona jest w formie pisemnej i klient nie wyraził zgody na odpowiedź na maila, odpowiedź wysłana będzie na piśmie.

 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
11.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zestawu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem, iż nie zostały otworzone hermetycznie zapakowane próbniki służące do pobrania wymazu.
11.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować SimpleTest swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismo wysłane pocztą lub emailem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z podanego wzoru nie jest to obowiązkowe
11.3. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy:
11.3.1. jeżeli usługodawca wykonał badanie za wyraźną zgodą Użytkownika
11.3.2. W przypadku gdy hermetycznie zapakowane próbniki służące do pobrania wymazu zostały po dostarczeniu otwarte, zgodnie z art. 38 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
11.4. Prawo do odstąpienia od umowy Klient realizuje wysyłając wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wysłane na maila Użytkownika), na adres: SimpleTest Żaneta Chryczyk., ul. Sosnkowskiego 40-42 lok. 121 45-267 Opole lub po zeskanowaniu mailem na adres: kontakt@simpletest.pl. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie listu / maila przed jego upływem.
11.5. Odstępując od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Zestaw na swój koszt listem poleconym na adres SimpleTest Żaneta Chryczyk., ul. Sosnkowskiego 40-42 lok.121 45-267 Opole. Zestaw może być odesłany łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administrator:
11.5.1. niezwłocznie wyśle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania;
11.5.2. nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oraz otrzymania Zestawu, lub potwierdzenia odesłania Zestawu, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zestawu Klientowi.
Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient na oświadczeniu poda numer rachunku bankowego na który zwrot powinien być dokonany z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 

12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
12.1. Przyjęty na stronach serwisu internetowego wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
12.2. Serwis internetowy zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
12.3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, usługodawca udostępnia na stronach serwisu internetowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
12.4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
12.5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez podmioty trzecie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
12.6. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części serwisu internetowego, w całości lub części w celach komercyjnych i/lub bez uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych określa polityka prywatności dostępna na stronie internetowej simpletest.pl w pliku „polityka prywatności”.
13.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z powodu zmian w prawie lub z powodu zmian w polityce działalności serwisu, po wcześniejszej publikacji na stronie głównej serwisu i poinformowaniu o przewidywanych zmianach. Zmiana regulaminu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia opublikowania przewidywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
13.3. Regulamin posiada dwa Załączniki, które są jego integralną częścią:
13.3.1. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Procedura samodzielnego pobrania materiału biologicznego do badania genetycznego przez klienta
13.3.2. Załącznik nr 2 do Regulaminu: Wzór formularza odstąpienia od umowy.
13.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
13.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów bez uprzedniego powiadomienia o zakresie zmian, z zastrzeżeniem że zmiana w treści zasobów nie będzie powodowała zmiany warunków umowy o świadczenie usług.
13.6. W sytuacji, gdy zmiany w działaniu serwisu byłyby równoznaczne ze zmianami warunków świadczenia usług drogą elektroniczną lub warunków świadczenia usługi oznaczania markerów, ust.2 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
13.7. Jeśli klient nie zgadza się na wprowadzone zmiany może usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest równoznaczne utratą wszelkich materiałów, które były przechowywane w zasobach konta.
13.8. W przypadku sporu powstałego między klientem, użytkownikiem a usługodawcą strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa.
13.9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2019 r.